‌عشق همین است:
همین که تو چاقویی هستی که من دائما در زخم‌هایم پیچ و تابش می‌دهم ...