🌻🍃عمر میگذرد
از غصه هایت فرار کن
و در ناکجاآباد درونت رهایشان کن👌

🌻🍃به دنبال چيزهايى باش که تو رو شاد می كنند
زندگى اگر چيزهاى زیادى براى نارحتى دارد
چيزهاى زیادى هم براى لبخند زدن دارد👌

فقط کافیست
از ته دلت بخواهى که زندگى را زندگى كنى😘