تا شدم بی خبر از خویش
خبرها دیدم بی خبرشو
که خبرهاست در این بی خبری...