دلم که میگیرد به آسمان نگاه میکنم.........

آنوقت با خود میگوییم این همان آسمانیست که بقیه ی آدم هایی که غمگینند به آن نگاه میکنند.....

حس خوبیست....... تازه میفهمی که تنها نیستی.....