گویند
سرانجام ندارید شما

ماییم که
بی هیچ سرانجام خوشیم...