مسابقه ، خلاصه ، جایزه با پول توجیبی خودش، راه انداختن کتابخانه و...
همه از بودن با او لذت می‌بردند.
راهش همین است.

مجموعه فلش کارت ایستاده در باد، با تخفیف: cutt.ly/fidb

✋تا پیشنهادی دیگر:
ble.ir/join/YTdkMDA1Yj