حق نداری ...
به کسی دل بدهی
الا من ...
پیش روی تو دو راه است
فقط من یا من