🌸🍃زندگی را به معناى واقعى زندگی کنيد
در دنیا زندگی کنيد
بی‌آنکه جزئی از آن باشید

🌸همچون نیلوفری باشيد در آب
زندگی در آب بدون تماس با آب!

زندگی مثل موسیقی مى ماند
چون در ضربان قلبت ابراز وجود می‌کند👌