باز ‎عاشقت شدم؛
داشتم آهنگی گوش می‌‌دادم
که شبیه موهای تو بود.