ز لعل لبت
بوسه ارزان گرفتم
یکی جان سپردم
دوصد جان گرفتم