هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی
از این طرف که منم همچنان صفایی هست