خانه نزار قبانی، شاعر عرب در دمشق!

🔹شاعر شدن تو این خونه زیاد عجیب نیست... او گفته بود: «می‌دانید چه حسی دارد که انسان در یک شیشه عطر زندگی کند؟ خانه‌ ما آن شیشه عطر بود.»