واحد شمارش صبح، آفتاب نیست!
دل ماست
صبح هر روز
با آهنگ دلِ ما بیدار می‌شود
و با لبخندهای ما حیات می‌گیرد.