🔸شما كدوم رو انتخاب مى كنيد🤔

بهترین حالت اینه که کالری مجاز روز رو با خوردن غذاهای سالم پر کنید🥬🍎🥑🥜🍳🧀🍗