همیشه غایب من، همیشه حاضری!
مثل بغض بر سینه‌ام نشسته‌ای
مثل ابر در آسمانم،
مثل وهم در جانم، زمان را شکسته‌ای
همیشه غایبِ من ،همیشه حاضری!
تا پلک می‌زنم سرازیر می‌شوی ...