هی بگوبیم و شنیده نشویم ..
هی بنویسیم و خوانده نشویم
که چه ..؟!!