گویند که دل از دل ِ دلدار بر انداز
ولله که دل، غارت ِ یار است
دلی نیست...!!
دانلود موزیک