🌻🍃ارزش قلب به عشق
ارزش سخن به صداقت

🌺🍂ارزش چشم به پاکی
ارزش دوست به وفاست.
و ارزش تـو به اندازه تمام دنیاست👌

🌸🍃نور خدا زینت بخش زندگیتون
آرزو می كنم وجودتون از عشق به خدا
خوشبختی
و خیر و برکت الهی پر شود😘