🌸🍃مبادا، زندگی را دست نخورده بگذارى

پایان آدمیزاد
نه از دست دادن معشوق است و نه تنهایی
هیچ کدام پایان آدمی نیست👌

آدمی آن هنگام تمام می شود و دلش پیر شود
که دنبال رویاهایش نرود🍃💐

شاد باش و شاد کن و لذت ببر
زندگی کوتاهست🏃‍♀️
زندگی تون به رنگ شادی ❤😊