به قول ایرج جنتی عطائی:

هر چه تبر زدی مرا
زخم نشد
جوانه
شد!