یک خود آزاری زیباست که من تنهایم ، لذتی هست در این زخم
که در مرهم نیست