من
آنقدر با تو بوده ام
که از
بودن کنار دیگران
سردم می شود..