تا ڪجا با منی؟
تا انتهاے رویا یا انتهاے زندگی؟
تا بی نهایت دلتنگی یا بی نهایت همدلی؟
برایم بگو
من و تو سهم خاطره‌ایم یا حسرت؟
دو خط موازے ڪه سرانجام به هم میرسند
یا در این دورِ باطلِ قوانینِ بی احساس!
تنها یڪدیگر را نظاره میڪنند بی آغوش و بوسه!
به چشمان بیقرار و عاشق و دلتنگم نگاه ڪن
و بگو ..
در پسِ این حجم صبورے و پاے دل ماندنِ من
تو تا ڪجا با منی!؟