🔸یک کف دست شما چقدره؟😁🤚✊

كالرى ها رو درست بشمريد👌
وقتی میگیم يك کف دست یعنی کف دست تون بدون حساب انگشتاتون😉