بعد از این از تو دگر هیچ نخواهم
نه درودی ، نه پیامی ، نه نشانی

ره خود گیرم و ره بر تو گشایم
زآنکه دیگر تو نه آنی ،
تو نه آنی...