صبح یعنى
همه شهر پر از بوی خداست
عابرى گفت
که این مطلق نادیده کجاست؟
شاپرک پر زد و با رقص خود آهسته سرود
چشم دل بازکن
این بسته به افکار شماست...