عزت نفس این نیست که
فکرکنی ازهمه بهتری.
عزت نفس یعنی اصلا نیازی نداشته باشی
خودت رو بابقیه مقایسه کنی