چون غم و شادیِ
جهان در گذر است
بهتر آن است که من
خاطرِ خود خوش دارم