‏چنان احساسی و پاک
و لطیف و مهربان هستی ،
که شاعر می کند
عشق تو لاتِ چاله میدان را...