مرا به گردش تقویم و راز فصل چه‌کار؟
که نز خزان خطرم هست و نز بهار ثمر