"صبح" را
روی فرکانس چشمانش
تنظیم کن ،
و روی مدار عاشقی
قطبهای دلت را
به واژه ی "دوستت دارم"
نرم کن .