دلبر که جان فرسود از او ...
کام دلم نگشود از او
نومید نتوان بود از او ...
باشد که دلداری کند