تو بیا مست در
آغوش من و دل خوش دار
مستی ات با بغلت هردو گناهش با من!