عشق یعنی بخشیدن همه چیز،
همه چیز به معنای واقعی کلمه!