از آن مـن بـاش،
ڪه به غیـر با تـو بُـودن
دلـم آرزو نـدارد...♡