🌹🍃بگذار هر ثانیه حالِ تو خوب باشد.

بگذار رفتنی ها بروند و ماندنی ها بمانند.

تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار👌

حالِ خوبِ خودت
را به هیچ اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن.
بی واسطه خوب باش
بی واسطه شادی کن و
بی واسطه بخند😁