سبکسرانه اگر بر زمانه می خندیم
به دل غمی ست
در انکار ِ اشک می کوشیم...