دعا نموده‌ام که بیاید ولی؛
نمی‌آید ...
دِلا ...!
گمان کنم که ز چشم خداهم افتادیم emoji