روزی که فهمیدی
چقدر ساده منو از دست دادی،
با خودت نگو:
انقدر ندیدمش که رفت!
بگو: انقدر واستاد و همه چیو دید،
که رفت.
ِ#مانلی_آوین