به سان ابر
در پس باریدنش گم شد
من..رهایش...کردم
و او به فرو شدن تن داد