تو
به تنهایی
بهترین اتفاقِ ممکنی!
کاش
برای من بیفتی...!