می عشق و مستی او
نرود برون ز خونم
که دل آنچنان ندادم
که دگر ستانم او را...