هرکه را عشق نباشد نتوان زنده شمرد
وآنکه جانش زِ محبت اثری یافت نَمُرد