بوسیدمش..
دیگر هراس نداشتم
جهان پایان یابد..
من از جهان
سهمم را گرفته بودم...