با شيخ از شراب
حكايت مكن
ڪه شيخ

تا خون خلق هست
ننوشد شراب را