به دیگران حقِ انتخاب بدهیم ...
آدم ها 'حق دارند' ما را نخواهند!!!
یک بار برایِ همیشه از زندگیشان خط بخوریم ؛
بهتر است ؛
تا یک عمر ، زیرِ فشارِ نخواستنشان ، لِه شویم ...

دیکتاتوری در عشق ؛
نشستن در حلقه ی آتش است ...
اول و آخر ، این تویی که می سوزی ...
باید دموکرات بود ...
کسی که تو را بخواهد ؛
خودش انتخابت می کند ...