چه عالم‌هاست در هر تار مویت
بیفشان زلف کز عالم گسستم...