از مرز خوابم میگذشت....
كدامين باد بی‌پروا
دانۀ اين نيلوفر را به سرزمين خواب من آورد؟