روزه می گیرم و این سخت به من میگذرد
گشنه ام نیست ولی تشنه دیدار توام