کیارستمی تعبیر جالبی راجع به عشق داشت، می‌گفت:
عشق فقط همون دوماهه اولش خوبه بقیه اش پوستتو میکنه!